תנאי השימוש - TAKE

17 באפריל, 2017

מבוא והגדרות

מבוא ברוכים הבאים לאפליקציית "TAKE " (להלן: "האפליקציה") המנוהלת ומופעלת על ידי חברת מובייל דאטה השקעות בע"מ (להלן: "החברה") המשמשת בין היתר להזמנה ואיסוף של משלוחים מבתי עסק לרבות, אך לא רק, מסעדות, דוכנים ו/או עסקים שונים המציעים הזמנות באמצעות שליח ו/או איסוף עצמי באמצעות האתר ו/או הזמנת מקום ו/או קביעת תור (להלן: "בתי עסק"). השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 ומעלה אשר כשירים משפטית או לתאגידים. השימוש הינו למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או הזמנה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, ללא הודעה מוקדמת, את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, באחריות המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש. ויובהר כי נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע למעט יום כיפור, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת, והכל בכפוף לשעות הפעילות והאספקה של בתי העסק מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד החברה בשל כך. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א' – ה' בין השעות 10:00-20:00בטלפון שמספרו הוא: 054-7480990 וכן בדוא"ל שכתובתו היא: sherut@take247.co.il מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את החברה. כל תוכן המופיע מטעם בתי העסק באתר לרבות, אך לא רק, התפריטים, התמונות, המוצרים ותיאוריהם אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות או כדאיות ההזמנה מבתי העסק. הגישה לאתר הינה כיום ללא עלות. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי כל שימוש בשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצדו של המשתמש ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים באתר, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד החברה בשל כך. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש. הגדרות "התוכן" משמעותו האתר ותכנים המועלים ומוצגים על ידי בתי העסק לרבות, אך לא רק, תפריטים, תמונות, מחירים ומבצעים, מוצרים ומרכיביהם, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים. "השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי הזמנה דרך האתר, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי החברה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. "החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון. "שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של החברה. "אתה" ו"המשתמש" ו"המזמין", משמעותם, בין היתר, כל משתמש באתר וכן יחידים וישויות המורשים על ידי החברה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים מטעמך. "הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי החברה באתר במהלך השימוש באתר.

אחריות ואי נטילת אחריות, הזמנות באתר, ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים, שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא את נכונות מצגי בתי העסק בנוגע לאיכות ו/או לסוג המזון המוצע על ידם לרבות, אך לא רק, טריות המזון, מרכיבי המזון, כשרות המזון, מידע על אורגניות המזון ו/או מידע על אלרגנים ורגישויות שונות הנוגעות למרכיבים שונים במזון (לרבות, אך לא רק, הכללתו של גלוטן, סוכר, לקטוז, אגוזים ועוד במזון). ויודגש – החברה אינה מפקחת על מצגי בתי העסק כאמור לעיל ואינה אחראית לכל שגיאה ו/או מצג שווא ו/או מוטעה בנוגע לתוכן המוצג על ידי בתי העסק. יובהר למען הסר ספק כי החברה אינה מכינה ו/או מספקת את המוצרים שהוזמנו ו/או אינה מבצעת את השליחויות, ועל כן החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהזמנת המוצרים ו/או ביצוע השליחויות ו/או משימוש במוצרים שהוזמנו לרבות מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של בית האוכל ו/או מקרים בהם המוצר היה לא טרי ו/או מקולקל ו/או לא תואם את שביעות רצונו של המזמין מכל סיבה שהיא. בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למידע על מזון ו/או מוצרים שונים המוצגים באתר יש ליצור קשר ישירות עם בית העסק המציע את שירותיו על גבי האתר, אשר משמש פלטפורמה בלבד להזמנת מוצרים שונים לרבות מזון מבתי עסק. כמו כן וכפי שיובהר להלן, שירות המשלוחים אף הוא אינו בשליטת החברה ועל כן לחברה לא תהא כל אחריות בנוגע למשלוחים לרבות איחורים ו/או כל תקלה אחרת הנובעת ממשלוח המוצרים. יחד עם זאת, נודה לך באם תיידע אותנו בכתובת Sherut@take247.co.il על תוצאות פנייתך לבית העסק. מבלי להודות בכל אחריות, בשום מקרה גובה האחריות של החברה ולא יעלה על גובה סכום ההזמנה של המשתמש. התוכן המופיע ומועלה על ידי בתי העסק המוצגים באתר נערך על ידי בתי העסק המשתמשים בשירותי החברה. יובהר כי אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על ידי בתי העסק באתר ואינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא. החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים על ידי בתי העסק באתר ו/או מכל שימוש של המשתמש במוצרים שהוזמנו לרבות צריכתם. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע והתוכן שפורסמו על ידי בתי העסק באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע ותוכן שפורסמו באתר, והחברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע ותוכן שפורסמו באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר של צד שלישי באתר אין משמעותו כי תוכן האתר של הצד השלישי הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק שיחה ו/או התקשרות חוזית עם בית האוכל שהופיע באתר. המשתמש מצהיר שידוע לו כי החברה אינה בהכרח מאמתת את המידע המופיע על בית האוכל באתר ולא יהיו לו טענות נגד החברה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל בית עסק באתר. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי בית האוכל ככל שתמצא לנכון לעשות כן אולם אין בכל כדי התחייבות לעשות כן וממילא לא יהיה בכך כדי ליצור טענה של המשתמש כנגד האתר ו/או מי מטעמו. אין החברה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית המועלים על ידי בתי העסק המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות בתי העסק שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. הזמנות באתר באתר ניתן לבצע הזמנות מבתי עסק המציעים הזמנות באמצעות שליח ו/או באמצעות איסוף עצמי ו/או הזמנת מקום, כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את אפשרות ההזמנה מבתי עסק מסוימים וכן להוסיף אפשרות הזמנה מבתי עסק חדשים ו/או לשנות את מגוון בתי העסק שמהם ניתן להזמין באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל. לצד כל מוצר מופיע מחירו הכולל מס ערך מוסף (מע"מ) אלא אם צוין אחרת ולמעט מוצרים אשר אינם חייבים במע"מ על פי דין. עם זאת מחירים אלו נקבעים על ידי בתי העסק ונתונים לשינויים בהתאם לשיקול דעתם של בתי העסק, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל שינויים כאמור. יובהר בזאת כי תמונות המוצרים באתר מועלות על ידי בתי העסק, ובכל מקרה הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. חלק מהמוצרים אשר ניתנים להזמנה באתר מכילים אלכוהול לצריכה. מובהר בזאת כי מכירת מוצרים אלו מותרת אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובהתאם לדין הישראלי. בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי חוק. כמו כן, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 ל-06:00. פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם והחברה אינה אחראית לכל שימוש של המזמינים במוצרים שיירכשו. למזמין לא תהא כל טענה נגד החברה בגין תאריך התפוגה שעל גבי המוצר שסופק לו כל עוד תאריך התפוגה של המוצר אשר סופק הינו זמן סביר במועד אספקתו למזמין בהתאם לעניין ולסוג המוצר. בכל מקרה לחברה לא תהא אחראית ביחס לאיכות וטיב המוצרים המסופקים למזמין. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים התשלום עבור ההזמנה מתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף המונפק על ידי חברת אשראי ישראלית בלבד בכפוף לאישור חברת האשראי ו/או באמצעות מזומן ו/או באמצעים אחרים המקובלים על פי הדין הישראלי. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם חברות כרטיסי אשראי מסויימות ויתכן כי חלק מכרטיסי האשראי לא יכובדו על ידי החברה באתר. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות שליחים שאינו בבעלות ו/או בשליטת החברה לכתובת בישראל אותה הקליד המשתמש בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר וכמפורט להלן ו/או באמצעות איסוף עצמי מבית האוכל. יובהר כי ייתכן ובתי העסק ישנו את דרכי המשלוח ו/או את דרכי האיסוף כמו גם את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. במידה ועל ההזמנה יחולו דמי משלוח, המשתמש יחויב בדמי משלוח עם הזמנת המוצרים בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. דמי המשלוח נקבעים על ידי בתי העסק/האוכל אשר עלולים לעדכנם מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד החברה בשל כך ואולם שינוי עלות דמי המשלוח לא יחול על הזמנות שכבר בוצעו ושולמו. בדף סיכום ושליחת ההזמנה המשתמש יוכל לבחור במועד משלוח המוצרים. יובהר כי מועדי האספקה נקבעים על ידי בתי העסק אשר ביכולתם לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ולמשתמש יהיו טענות נגד החברה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי ככל וההזמנה תישלח באמצעות שירות שליחים, הרי שמדובר בשירות שניתן מטעם בתי העסק/ האוכל או שרות שליחים עצמאי, או שליחים פרילנסרים ולא מטעם החברה, אשר אינו בשליטת החברה ולא באחריותה. על כן, החברה לא תהא אחראית בגין איחורים באספקה ו/או בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גוף אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות. מכיוון ששירות המשלוחים אינו בשליטת החברה ולא באחריותה, ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בהחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם בית האוכל מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, ייתכן והמזמין יחויב בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו, הכל בכפוף למדיניות ושיקול דעת בית העסק. על אף האמור לעיל, במידה והמזמין יאשר לשליח מטעם בית העסק להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו), המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהחברה ו/או בית העסק ו/או השליח לא תהא אחראית בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתם של בית העסק, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור לעיל ובהתאם להוראות הדין, לא ניתן להחזיר טובין פסידים לרבות מוצרי מזון ו/או הזמנה בסכום הנמוך מ-50 ₪ ו/או מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר חלף תאריך תפוגתו. במקרה של מוצרי מזון - ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו רק בטרם אושרה העסקה ו/או בטרם הכנת ההזמנה. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם בית העסק/האוכל ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את הוצאות המשלוח ככל ויהיו. יובהר כי הזיכוי עשוי להיערך מספר ימים. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו) ו/או אי התאמה מהותית בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר על ידי בית האוכל לבין תכונות המוצר בפועל כפי שהתקבלו בהזמנה, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין. החברה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל מוצר שהתקבל באיכות ירודה), על המזמין להימנע מעשיית שימוש במוצרים להודיע לחברה תוך שעה אחת על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע על אי התאמה לחברה במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

קניין רוחני, אבטחה, תקופה וסיום וסמכות שיפוט והודעות

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים. החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב, ניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא"ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה. אבטחה האתר של החברה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, החברה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. תקופה וסיום הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר ו/או ביום שהמשתמש יירשם כמשתמש באתר, המוקדם מבין השניים, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש . החברה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) החברה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרה כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, החברה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם. החברה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם. סמכות שיפוט והודעות על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד. כל מכתב שישלח לחברה ו/או למשתמש יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי החברה בכתובתה הרשומה ו/או למשתמש בכתובתו הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו לחברה ו/או למשתמש בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד החברה ו/או המשתמש על אי קבלה. כתובת החברה: ת.ד. 612 , מושב חניאל. מיקוד 4286500 , ישראל.